Carrasqueira Húmida Atlántica

Carrasqueira Húmida Atlántica / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

Vincios conta cun espazo natural que destaca polas diferentes unidades de vexetación que conforman hábitats de interese comunitario incluídos no Anexo I da directiva 92/43/CEE

Esta é una zona especial de conservación considerada prioritaria. Esta comunidade formada principalmente por Erica ciliaris e Erica tetralix de baixo-medio porte son quen de medrar baixo a influencia do clima temperado oceánico. O elevado réxime hídrico da lugar a solos con bastante humidade e acidez. Estos queirogais tiveron unha gran importancia na economía rural -por suministrar pasto ao gando e carbón vexetal- e no medio natural por ser o hábitat de moitas especies animáis. Hoxe en día as continuas queimas que sofren os nosos montes e asrozas para plantacións, converten a estas especies nunhas supervivintes que podemos atopar de forma aillada ao longo da Serra do Galiñeiro. Este hábitat aparece asociado a zonas de rochedo, sobre solos ben drenado formado principalmente por material silíceo.

Pérez, Paula. O medio natural. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.5 - 58

Imaxes: Afonso Rodríguez Rodríguez

Cartografías